دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : رضا   قاضی سعیدی

پست الکترونیکی : rgsaeidi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی تکنولوژی نساجی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی تکنولوژی نساجی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی تکنولوژی نساجی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق اجرایی

1- رئیس واحد اسلام‌شهر دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1389 تا 1391
2- عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات از سال 1389
3- رئیس واحد شهر ری دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1386 تا 1389.
4- عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از سال 1379 تا 1389.
5- عضو هیئت علمی نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک 1386-1382.
6- مدیر گروه مهندسی تکنولوژی نساجی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 1387-1383.
7- مدیر دفتر استخدام هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 1385-1384.
8- معاون آموزشی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، 1386.
9- مهندس طراح شرکت خدنگ آزما (طراح و تولید کننده ابزار دقیق علمی و صنعتی) 1380-1375
10- مهندس طراح شرکت تولیدی هواباف (تولید کننده ماشین آلات بافندگی با جت هوا) 1379-1377
11- سرپرست معاونت پژوهش موسسه آموزش عالی سوره وابسته به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی 1385-1384
12- مشاور رئیس موسسه آموزش عالی سوره 1385-1382عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مهندسی نساجی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1389/09/01

رضا قاضی سعیدی

محل خدمت:   دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

^